Ekspertyza przeciwpożarowa – kto może ją sporządzić i ile kosztuje?

Ekspertyza przeciwpożarowa jest bardzo ważnym dokumentem, dzięki któremu możliwe jest przeanalizowanie zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz wdrożenie konkretnych rozwiązań mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Warto dowiedzieć się na ten temat nieco więcej oraz zapoznać się z najważniejszymi aspektami sporządzania ekspertyz ppoż.

Zakres ochrony przeciwpożarowej

W obecnych czasach stosowanie w budynkach właściwych rozwiązań z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest koniecznością. Regulacje dotyczące tego tematu określone są stosownymi przepisami prawnymi, których należy bezwzględnie przestrzegać. Odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów przez właścicieli, zarządców oraz użytkowników dotyczy przede wszystkim kwestii bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynkach, ale także w dalszej kolejności mienia, które się tam znajduje. Budynek może nie być dobrze dostosowany do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych z różnych przyczyn, takich jak na przykład brak możliwości technicznych lub ekonomicznych. W tym przypadku konieczne będzie stworzenie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej.

Na czym polega ekspertyza przeciwpożarowa?

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej jest dokumentem, w którym stwierdzane są konkretne niezgodności z przepisami, występujące w danym obiekcie. Oprócz tego w dokumencie zawarta jest propozycja rozwiązań zamiennych w stosunku do wymagań, które są stawiane dla budynków w przepisach prawnych, zarówno techniczno-budowlanych, jak i przeciwpożarowych. Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie czynności kontrolno-rozpoznawczych budynku jest straż pożarna.

Co powinna zawierać ekspertyza przeciwpożarowa?

Dobrze przygotowana ekspertyza ppoż. powinna się składać z pewnych kluczowych elementów. Wśród nich można wskazać przede wszystkim następujące:

 • zakres i przedmiot opracowania, a także jego podstawę,
 • sporządzony opis techniczny konkretnego obiektu,
 • ustalenia dotyczące obiektu, zarówno formalne, jak i prawne,
 • analiza aktualnego stanu zabezpieczeń ochrony przeciwpożarowej.

Oprócz tego w ekspertyzie przeciwpożarowej powinny się znaleźć także takie informacje, jak:

 • wskazanie zakresu niezgodności,
 • propozycja rozwiązań zastępczych dla ochrony przeciwpożarowej w budynku,
 • oszacowanie kosztorysu dostosowania obiektu,
 • podsumowanie wyników analizy,
 • analiza i ocena rozwiązań zastępczych dla ochrony przeciwpożarowej w budynku,
 • harmonogram realizacji rozwiązań zastępczych.

Kiedy należy sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową?

W pewnych sytuacjach istnieje konieczność wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej. Wśród nich można wskazać następujące zdarzenia:

 1. Przebudowa, nadbudowa, a także zmiana przeznaczenia użytkowania istniejącej w budynku przestrzeni. Dotyczy to budynków, w których zastosowanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych staje się niemożliwe ze względu na brak warunków technicznych lub ekonomicznych.
 2. Występowanie warunków zagrażających zdrowiu oraz życiu osób znajdujących się w budynkach, jeśli nie ma możliwości ich usunięcia ze względów technicznych lub ekonomicznych.

Wykonywanie ekspertyz przeciwpożarowych

Głównym celem wykonywania ekspertyz przeciwpożarowych w budynkach jest określanie konkretnych warunków ochrony przeciwpożarowej. Dotyczy to zarówno ochrony biernej, jak i ochrony czynnej. Sformułowanie tych warunków jest niezbędne w procesie modernizacji obiektu oraz dostosowania rozwiązań zastępczych do aktualnie obowiązujących przepisów. Ekspertyza pożarowa wykonywana jest na wniosek inwestora, aby mieć możliwość uzyskania odstępstwa od konkretnych warunków zawartych w przepisach. Dlatego tak istotne jest zaprojektowanie optymalnych rozwiązań zastępczych.

Ile trwa ekspertyza przeciwpożarowa?

Czas trwania opracowywania oraz uzgodnienia ekspertyzy przeciwpożarowej może być różny, ponieważ zależny jest od kilku istotnych czynników. Wśród nich można wskazać między innymi następujące:

 • specyfikacja budynku, który podlega ekspertyzie,
 • rodzaj materiałów udostępnionych przez inwestora,
 • czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej.

Wydanie postanowienia przez PSP może trwać do 30 dni, jednak w szczególnych sytuacjach może się przedłużyć nawet do 60 dni.

Kto może sporządzić ekspertyzę przeciwpożarową?

Opracowywaniem ekspertyz przeciwpożarowych w sposób profesjonalny oraz kompleksowy zajmują się osoby, które mają do tego stosowne uprawnienia oraz kwalifikacje. Najczęściej dokumenty sporządzane są przez rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Rozporządzenie określa następujące osoby lub podmioty mogące wykonywać ekspertyzy przeciwpożarowe:

 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanych,
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • właściwe jednostki badawczo-rozwojowe.

Ile kosztuje ekspertyza przeciwpożarowa?

Ekspertyza rzeczoznawcy ppoż. jest bardzo pomocnym dokumentem dla inwestora. Dzięki niemu możliwe jest ograniczenie kosztów wynikających z konieczności modernizacji budynku. Trudno jest jednoznacznie określić koszty wykonania ekspertyzy przeciwpożarowej, ponieważ są one zależne od kilku istotnych czynników. Wśród nich można wskazać między innymi następujące:

 • wielkość obiektu,
 • przeznaczenie budynku,
 • stopień skomplikowania obiektu,
 • sposób użytkowania budynku.

W związku z koniecznością przeprowadzenia analizy dotyczącej obiektu koszty z inwestorem ustalane są w sposób indywidualny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *