Różnice pomiędzy Instrukcją Współpracy Ruchowej, Instrukcją Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (elektroenergetycznej) oraz Instrukcją Eksploatacji Stacji Transformatorowej?

Z dystrybucją i użytkowaniem energii elektrycznej oraz sprawnym działaniem instalacji elektroenergetycznych, w tym z korzystaniem z sieci dystrybucyjnej związane są takie dokumenty jak Instrukcja Współpracy Ruchowej, Instrukcja Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz Instrukcja Eksploatacji Stacji Transformatorowej. Co znajduje się w tych dokumentach?

Czym jest Instrukcja Współpracy Ruchowej (IWR)?

Instrukcja Współpracy Ruchowej jest dokumentem określającym zasady współpracy pomiędzy Odbiorcą energii elektrycznej (podmiotem) i Operatorem Sieci Dystrybucyjnej w odniesieniu do sieci dystrybucyjnej i przyłączonych do niej urządzeń i instalacji.
W dalszej części tekstu w odniesieniu do Operatora Systemu Dystrybucyjnego będzie używany skrót OSD lub formuła Zakład Energetyczny.

Operator Systemu Dystrybucyjnego odpowiada za cały ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, dba o bezpieczeństwo sieci oraz przeprowadza niezbędne remonty.
Zakres odpowiedzialności służb ruchowych Odbiorcy dotyczy eksploatacji i nadzoru ruchu elektrycznego nad własnymi obiektami, będącej drugą stroną umowy dystrybucyjnej.

Celem instrukcji jest zdefiniowanie wytycznych niezbędnych do prowadzenia ruchu urządzeń oraz zapewnienie nieprzerwanego i bezpiecznego działania systemu elektroenergetycznego (zarówno w normalnych warunkach, jak i w sytuacjach awaryjnych).
Dokument ten zawiera aktualne informacje o strukturze zasilania Odbiorcy z sieci elektroenergetycznej, w tym schematy z naniesioną granicą eksploatacji sieci.
Ponadto w Instrukcji Współpracy Ruchowej znajduje się wykaz kontaktów do osób decyzyjnych ze strony przyłączonego podmiotu oraz do służb Zakładu Energetycznego.

Osoby personelu ruchowego podejmujące się prac ruchowych oraz ustaleń z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego muszą posiadać niezbędne kwalifikacje, tj. zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 i Nr 129, poz. 11844 oraz z 2005r. Nr 141, poz. 1189. Należy przez to rozumieć świadectwa kwalifikacji na stanowisku eksploatacji i dozoru.

Bez w/w instrukcji i wpisania do niej osób z niezbędnymi kwalifikacjami nie jest możliwe podpisanie umowy dystrybucyjnej oraz prowadzenie eksploatacji sieci Odbiorcy. Niejednokrotnie bywa, że Odbiorca nie dysponuje lub posiada zdezaktualizowaną Instrukcję Współpracy Ruchowej, przez co Zakład Energetyczny odmawia wyłączenia zasilania do prac serwisowych w sieci lub załączenia po usunięciu awarii. Należy pamiętać, że brak aktualnej Instrukcji Współpracy Ruchowej lub wręcz nieposiadanie przedmiotowego dokumentu może skutkować wstrzymaniem dostawy energii i przestojem produkcyjnym.

Kontakt z Zakładem Energetycznym, opracowanie Instrukcji Współpracy Ruchowej, bądź jej aktualizację oraz opiekę serwisową (z wpisaniem do IWR) można powierzyć specjalistycznej firmie Wasztan.

Realizujemy kompleksowo wszelkie prace potrzebne do tego, by energetyka zakładu przemysłowego działała bez problemu.

O czym informuje Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Elektroenergetycznej (IRiESD)?

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opisuje szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz podaje, w jaki sposób dany operator ma prowadzić ruch, eksploatację oraz modernizację sieci elektroenergetycznej.

W dokumencie tym znajdują się informacje odnośnie uprawnień i obowiązków, jakie spoczywają na wytwórcy i odbiorcy energii elektrycznej.

Ponadto IRiESD porusza niżej wymienioną tematykę:

 • pewności zasilania oraz standardów jakości energii elektrycznej,
 • współpracy pomiędzy różnymi operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym koordynowanej sieci 110kV,
 • zasad działania systemu elektroenergetycznego w stanie normalnej pracy oraz
  w stanach awaryjnych o znacznych rozmiarach i procedur odbudowy systemu,
 • standardów osprzętu, urządzeń i linii elektroenergetycznych stosowanych do przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
 • bilansowania systemu dystrybucyjnego i podejmowania decyzji związanych
  z ograniczeniami systemowymi.

Instrukcja Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a jej wymóg opracowania wynika z ustawy Prawo Energetyczne

Do czego służy Instrukcja Eksploatacji Stacji Transformatorowej?

Instrukcja Eksploatacji Stacji Transformatorowej stanowi zbiór zasad i wymogów dotyczących eksploatacji stacji transformatorowej. W szczególności dokument ten opisuje szczegółowo:

 • procedury łączeniowe w stanie normalnym pracy i awaryjnym,
 • wytyczne do pomiarów i przeglądów, w tym ich czasookres,
 • wymogi kwalifikacyjne personelu ruchowego i pomocniczego,
 • schematy sieci i instalacji oraz ich układy pracy,
 • wymogi w zakresie parametrów urządzeń energetycznych,
 • zagadnienia gospodarki energetycznej (dopuszczalne obciążenie stacji, kompensację mocy biernej).

Opracowanie Instrukcji Eksploatacji spoczywa na właścicielu stacji transformatorowej.
Bez tego dokumentu, a więc indywidualnie opracowanej instrukcji użytkowania urządzeń
i zasad ich eksploatacji wykonywanie czynności serwisowych i łączeniowych może być utrudnione lub niewłaściwe.

W ramach działalności firma Wasztan również sporządza Instrukcje Eksploatacji Stacji Transformatorowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *