Laboratorium wzorcujące

Zbiorem czynności, które mają na celu sprawdzenie właściwości metrologicznych przyrządów nazywamy wzorcowaniem.

Polega ono na porównaniu ze sobą wskazań sprawdzanego przyrządu ze wskazaniami wzorca pomiarowego będącego jego odpowiednikiem. Istotne jest aby porównanie przeprowadzano w konkretnych punktach wzorcowania. Po wykonaniu kalibracji, dla przyrządu sprawdzanego wystawiane jest świadectwo wzorcowania. Aby mieć pewność, że wskazania urządzenia są poprawne i ich odchylenie od wartości rzeczywistej jest możliwie najmniejsze warto systematycznie korzystać z usług akredytowanego laboratorium wzorcującego. Aby uzyskać akredytację od Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), laboratorium wzorcujące musi spełniać szereg ściśle określonych wymagań: m.in. posiadać na własność wzorce i urządzenia pomiarowe a także wykwalifikowany personel. Wymagane jest również aby procedury wzorcowania były znormalizowane a opracowanie wyników opierało się na aktualnym stanie wiedzy personelu, wymagającej walidacji.

Uzyskanie akredytacji laboratorium wzorcującego przeprowadzane jest w kilku etapach. Na początku sprawdzana jest złożona dokumentacja a także ocena systemu zarządzania laboratorium. Następnie, na podstawie wnioskowanego przez dane laboratorium zakresu akredytacji powołany zostaje wykwalifikowany zespół oceniający. W przypadku pozytywnej oceny dokumentacji, powołany przez PCA zespół przeprowadza wizytację na miejscu akredytowanego podmiotu. Weryfikowana jest zarówno teoretyczna jak i praktyczna wiedza pracowników z zakresu kalibracji, opracowywania wyników a także przygotowania procedur pomiarowych. Laboratorium wzorcujące ma za zadanie wykazać, że przeprowadzana kalibracja przeprowadzana jest zgodnie z ustalonymi normami i wymaganą zdolnością pomiarową.

Warunkiem udzielenia akredytacji jest zaświadczenie od PCA, że laboratorium wzorcujące spełnia wszystkie wymagania. Akredytacja udzielana jest na okres 4 lat i wiąże się z zawarciem kontraktu między stronami a także uzyskaniem certyfikatu akredytacji wraz z zakresem działalności podmiotu wnioskującego. Nawet po uzyskaniu akredytacji, podmiot podlega stałej i okresowej kontroli przez PCA. W wyniku procesów związanych z nadzorem jednostki, akredytacja może zostać przedłużona, zawieszona lub wycofana a zakres akredytacji może zostać zaktualizowany bądź ograniczony.

Każde akredytowane laboratorium wzorcujące jest zobowiązane do wystawiania usługobiorcom świadectwa z przeprowadzonej kalibracji. Wzorcowanie urządzeń pomiarowych jest gwarancją do uzyskania wiarygodnych wyników pomiarów, dlatego należy pamiętać aby systematycznie dokonywać kalibracji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *